Στο συνέδριο του ΤΕΕ για τη διαχείριση Στερεών και Υγρών Αποβλήτων