Υπογραφή Συμφώνου Συνεργασίας για τον Αγροτοδιατροφικό Τομέα