Συγκροτούμε Δίκτυο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, για την COVID-19