Διευρυμένη συνάντηση με εκπροσώπους της ακαδημαϊκής κοινότητας για τον περιφερειακό σχεδιασμό διαχείρισης καταστροφών